Polityka jakości

Polityka jakości Spółki

Najważniejszym kryterium jakości dla Spółki GAMM-BUD Sp. z o.o. jest zadowolenie klientów. Celem priorytetowym jest wyrobienie i utrzymanie pełnego zaufania do firmy. Staramy się, aby dostarczony przez nas towar był konkurencyjny jakościowo i cenowo oraz aby terminy dostaw zgodne były z oczekiwaniami klientów. Istotnym elementem naszych starań jest również zapewnienie fachowej i szybkiej obsługi serwisowej.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie doradztwa w zakresie zastosowania proponowanych przez Spółkę maszyn, urządzeń i osprzętu.
  • Otwartość na uwagi naszych klientów dotyczących usprawnień bądź ulepszeń oferowanego przez nas sprzętu.
  • Śledzenie postępu technicznego w dziedzinie telekomunikacji.
  • Proponowanie klientom nowoczesnych rozwiązań technicznych dotyczących telekomunikacji sprawdzonych na rynkach europejskich.
  • Szkolenie pracowników w zakresie spełnienia wymagań jakościowych zawartych w normie PN-EN ISO 9001 : 2015.
  • Odpowiedzialność wszystkich pracowników za zapewnienie jakości poprzez samokontrolę na stanowiskach pracy i odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy.
  • Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem SZJ sprawowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
  • Ogólny nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością sprawowany przez Zarząd firmy, zapewniający odpowiednie warunki dla jego prawidłowego funkcjonowania.

W oparciu o ww.główne kierunki polityki jakości kierownictwo firmy ustanawia konkretne cele jakościowe. Cele jakościowe mają charakter mierzalny, ich realizacja jest przypisana konkretnym stanowiskom pracy i nadzorowana przez Pełnomocnika ds. SZJ.

Najwyższe kierownictwo zapewnia, że firma przestrzega w swojej działalności przepisów prawa oraz norm. Najwyższe kierownictwo firmy deklaruje swoje zaangażowanie w zapewnieniu odpowiednich środków umożliwiających realizację ustalonej polityki jakości.

Wszyscy pracownicy firmy są przez najwyższe kierownictwo zobowiązani do wdrażania polityki jakości na swoich stanowiskach pracy i postępowania zgodnie z obowiązującą dokumentacją, w tym z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.

iso certyfikat 2018