Polityka jakości

Polityka jakości Spółki

Najważniejszym kryterium jakości dla Spółki GAMM-BUD jest zadowolenie klientów. Celem priorytetowym natomiast jest wyrobienie i utrzymanie pełnego zaufania do firmy. Staramy się, aby dostarczony przez nas towar był konkurencyjny jakościowo i cenowo oraz aby terminy dostaw zgodne były z oczekiwaniami klientów. Istotnym elementem naszych starań jest również zapewnienie fachowej i szybkiej obsługi serwisowej.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie doradztwa w zakresie zastosowania proponowanych przez Spółkę maszyn, urządzeń i osprzętu.
  • Otwartość na uwagi naszych klientów dotyczących usprawnień bądź ulepszeń oferowanego przez nas sprzętu.
  • Śledzenie postępu technicznego w dziedzinie telekomunikacji.
  • Proponowanie klientom nowoczesnych rozwiązań technicznych dotyczących telekomunikacji sprawdzonych na rynkach europejskich.
  • Szkolenie pracowników w zakresie spełnienia wymagań jakościowych zawartych w normie PN-EN ISO 9001 : 2009.
  • Odpowiedzialność wszystkich pracowników za zapewnienie jakości poprzez samokontrolę na stanowiskach pracy i odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy.
  • Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem SZJ sprawowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
  • Ogólny nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością sprawowany przez Zarząd firmy, zapewniający odpowiednie warunki dla jego prawidłowego funkcjonowania.
  • W oparciu o ww główne kierunki polityki jakości kierownictwo firmy ustanawia konkretne cele jakościowe do realizacji w następnych okresach planistycznych, np. kolejnych latach kalendarzowych.
  • Cele te dotyczą najistotniejszych problemów doskonalenia jakości w formie, ujawnianych przez najwyższe kierownictwo firmy, np. przy ocenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością podczas Przeglądów Kierowniczych Systemu.

Cele jakościowe mają charakter mierzalny, ich realizacja jest przypisana konkretnym stanowiskom pracy i nadzorowana przez Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ.

Najwyższe kierownictwo zapewnia, że firma przestrzega w swojej działalności przepisów prawa oraz obligatoryjnych norm. Najwyższe kierownictwo firmy deklaruje swoje zaangażowanie w zapewnieniu odpowiednich środków umożliwiających realizację ustalonej polityki jakości oraz w uświadamianiu pracownikom firmy potrzeby i wagi działań służbowych zgodnych z polityką jakości.

Wszyscy pracownicy firmy są przez najwyższe kierownictwo zobowiązani do wdrażania polityki jakości na swoich stanowiskach pracy i postępowania zgodnie z obowiązującą dokumentacją służbową, w tym z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.